5 w - Translate

https://diadiemnhaban.com
https://diadiemnhaban.com/nha-dat-ban-quan-1
SRC:MixSentence, IDs:19DDB2B1;217E6004;441E638D;099E3AA5;2D5FAFF8;F8BD5F3F;18DE6B70;E9B86FEC;43C55CF1;A4F9B49F;C8F6B902;A151AD17;8E2D962A;BBD7670C;D152387B;2AE0CEED;565AA01B;BE28B121;4343A286;26E2E055;8B530346;15BF3D26;FB9B9E08;165400AE;F9A2AF65;D2B4BF00;EEE64CB8;19472564;EF37B7B7;D5981146;501946A4;699457EA;27572377;DE853B9D;02E39044;68BD8ADD;82342E73;09AD1D7E;6BF98D3C;9A54016F;1CFBA7A4;CB2D45CC;1EEE5509;B6DB647C;715F4F47 Tâm sự hết chuyện đời với bao nhiêu nước mắt, Hà chuyển sang cười giòn tan khi kể về công