8 w - Translate

https://phapduyen.com/danh-muc..../do-tho-cung/binh-ho
https://phapduyen.com/danh-muc..../do-tho-cung/ong-huo
“Kim chi tam phần, diệc chánh như ngã quốc Tịnh Ảnh, Gia Tường lưỡng gia đối bổn kinh Ngụy dịch bổn chi phán phân” (Nay ba phần này cũng chính là cách phán định của hai vị Tịnh Ảnh và Gia Tường1 của Trung Quốc đối với bản Ngụy dịch của kinh này). Quy củ của lịch đại tổ sư đại đức đều giống nhau, nhất định chia một bộ kinh thành ba phần. Phân đoạn sớm nhất là pháp sư Đạo An, [Ngài làm như vậy] sớm nhất. Sau này, tuy các vị chú giải kinh đều chia chánh kinh thành ba