7 w - Translate

https://pdfytresci.pl/artykul/....6776/faktura-w-waluc
https://folderumowy.pl/wzory/3....463/wzor-pisma-firmo
Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia oraz z racji niezawinionych przez pracownika, tj. z powodu długotrwałej choroby bądź w razie usprawiedliwionej nieobecności człowieka w praktyki z różnych podstaw niż choroba, będącej dłużej niż 1 miesiąc (art. Pracodawca zatrudniający co chwila 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom znanym w § 3, ustala warunki